Allmänna villkor

 1. Fundcurve AB, org.nr 556903-5511, ("Fundcurve") tillhandahåller på webbsidan Fundcurve.se ("Webbplatsen") beräkningar som visar företag och/eller koncerner ("Företag") motiverade räntevillkor på deras nuvarande eller önskade bankfinansiering. Företag vars motiverade räntevillkor är bättre än nuvarande och företag som söker ny finansiering erbjuds därefter att köpa ett förhandlingsunderlag ("Förhandlingsunderlag") eller att få indikativa villkor från andra banker ("Indikativa villkor"). Gemensamt kallas de olika funktionerna "Tjänsten".
 2. Fundcurve är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.
 3. Beräkningarna som utförs på Webbplatsen och används till Förhandlingsunderlagen baseras på matematiska modeller, olika riskparametrar och data från kapitalmarknaden. Fundcurve garanterar inte att alla beräkningar, riskparametrar och övrig data är korrekta.
 4. Indikativa villkor innebär att Företaget lämnar fullmakt för Fundcurve att undersöka vilka räntevillkor som andra banker indikativt är villiga att erbjuda Företaget. De indikativa villkoren är icke-bindande och innebär inte ett kreditbeslut.
 5. Beräkningar av vilka räntevillkor ett Företag förtjänar är kostnadsfria och innebär ingen förpliktelse för Företaget. Priset för ett Förhandlingsunderlag eller för att undersöka Indikativa villkor är 5 000 kr om den totala finansieringen uppgår till högst 10 000 000 kr. Vid finansiering överstigande 10 000 000 kr är priset 10 000 kr. Priset beräknas gemensamt för ett Företag och är oberoende av antal företag i en koncern.
 6. Med undantag för vad som framgår av punkten 5 är Tjänsten kostnadsfri för Företag som söker ny finansiering, för Företag som inte indikeras bättre villkor än nuvarande och för Företag som genom Tjänsten byter till bank som indikerat villkor.
 7. Samtliga priser är exklusive lagstadgad mervärdesskatt och faktureras med betalningstid 20 dagar.
 8. Så här behandlar Fundcurve personuppgifter  (Ytterligare information kan även lämnas i samband med ingående av avtal rörande en specifik produkt.)

  Fundcurve erbjuder rådgivningstjänster och kreditförmedling åt företag men det förekommer ändå att vi inhämtar och registrerar personuppgifter. för den behandlingen gäller följande.

  Personuppgiftsansvarig

  Funcurve AB, 556903-5511, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas till och behandlas av Fundcurve

  Insamling och tillhandahållande av personuppgifter.

  Personuppgifter som Fundcurve behandlar kan inhämtas i samband med en fördjupad Ränteanalys, vid avtals ingående eller genom andra kontakter mellan kunder och Fundcurve. Fundcurve kan även hämta in personuppgifter löpande från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register, t.ex. UC och Bolagsverket. Fundcurve kan även komma att spela in telefonsamtal, spara e-postkorrespondens eller på annat sätt dokumentera kommunikation med oss.

  De personuppgifter som kan behandlas är namn, kontaktuppgifter, personnummer, ställning i bolag, ekonomiska förhållanden samt eventuellt ytterligare uppgifter i enlighet med vad som anges särskilt. Vi behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare.

  Ändamål och rättslig grund

  Fundcurve behandlar personuppgifter för de ändamål som anges nedan i detta avsnitt.

  Förberedelse, ingående och administration av avtal

  Det huvudsakliga ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att Fundcurve ska kunna uppfylla sina förpliktelser och utöva sina rättigheter enligt avtal och vidta åtgärder som har begärts av kunder innan eller efter att ett avtal har träffats. Den rättsliga grunden är att sådan behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal i vilket den person uppgifterna avser är part eller företrädare för part, för att vidta åtgärder på begäran av kunden innan ett sådant avtal ingås. Personuppgifterna är alltså en förutsättning för avtalet.

  Uppfyllande av rättslig förpliktelse

  Behandling av personuppgifter görs även för att uppfylla de krav som ställs på Fundcurves verksamhet enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Den rättsliga grunden för sådan behandling är att uppfylla en rättslig förpliktelse.

  Exempel på sådan behandling är:

  (i) behandling av personuppgifter för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.

  (ii) behandling av personuppgifter i samband med åtgärder för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagen.

  (iii) kontroll av personuppgifter mot sanktionslistor enligt lag eller myndighetsbeslut.

  (iv) behandling av personuppgifter i samband med rapportering till Finansinspektionen och andra myndigheter, såväl svenska som utländska.

  (v) behandling av personuppgifter för att uppfylla lagstiftning angående betaltjänster.

  Marknads- och kundanalyser / systemutveckling

  Fundcurve kan även behandla personuppgifter för marknadsföringsändamål, statistik, systemtester, marknads- och kundanalyser samt för produktutveckling, rättsliga anspråk, för att ge en helhetsbild av kunders engagemang samt för att tillhandahålla kunderna god service. Den rättsliga grunden för sådan behandling är en intresseavvägning, i vilken Fundcurves  berättigade intressen tydligt skall motivera behandlingen. Överföring av personuppgifter till andra parter
  Fundcurve kan lämna ut personuppgifter till andra företag som Fundcurve samarbetar med (t ex Upplysningscentralen och Finansiell ID-teknik). Därutöver kan personuppgifter lämnas ut till myndigheter, om skyldighet att göra det finns enligt lag, myndighetsbeslut eller liknande.

  Lagring och gallring av personuppgifter

  Personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Det innebär exempelvis att personuppgifterna sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras gällande. Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål, statistik, marknads- och kundanalyser samt för produktutveckling under en period om upp till sex månader oberoende av avtalsförhållande. Personuppgifterna sparas även under sådan tid som lag, författning eller myndighetsbeslut kräver det.

  Om registrerade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har den de avser rätt att begära rättelse. Det kan även finnas rätt att begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas samt att få tillgång till de egna personuppgifterna samt att överföra vissa personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.

  Om någon anser att Fundcurve förfarit felaktigt i fråga om dennes personuppgifter kan man vända sig med klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

  Kontaktuppgifter till Fundcurves dataskyddsombud:

  E-mail: info@fundcurve.se

  Adress: Dataskyddsombudet, Fundcurve AB, Stora Torget 7, 582 19 Linköping