juli 2013

Slutliga Basel 3 ännu bättre än väntat!

Ministerrådet och EU-parlamentet fattade den 27 juni 2013 det formella beslutet att anta de nya Basel 3-reglerna. Fundcurve har tidigare på Di Debatt uppmärksammat att förslaget till beslut gynnar små och medelstora företag och de slutliga reglerna innehåller ytterligare förbättringar för företag med lån i intervallet 5 - 9 miljoner kronor.

Utöver den räntesänkning på 0,5 %-enheter som är motiverad för alla företag med lån understigande 13 miljoner kronor bör konsekvensen av dessa ytterligare förbättringar bli att ett företag med lån i intervallet 5 - 9 miljoner kronor och som idag betalar 6 % ränta får ytterligare cirka 0,5 %-enheter i räntesänkning, således totalt cirka 1 %-enhet.

De nya reglerna kommer preliminärt att träda i kraft den 1 januari 2014 men bankerna har under flera års tid anpassat företagsräntorna till de föreslagna regler, anpassningar som med facit i hand till stor del varit obefogade för små och medelstora företag och som därför bör reverseras direkt.

Utöver lättnaderna för små och medelstora företag innebär de nya reglerna även tydligare krav på bankerna att kunna motivera och förklara hur de bedömer företagens kreditvärdigheter. Kreditvärdigheten är den enskilt största förklaringsfaktorn för företagsräntor och vi använder UC för att bedöma kreditvärdigheten i våra rapporter. Även om våra rapporter och beräkningar inte har ifrågasatts av någon bank vittnar många företagare om att bankerna allmänt använder svepande hänvisningar till företagens kreditvärdigheter när räntan diskuteras, hänvisningar som nu alltså kommer att behöva preciseras.

Läs mer