december 2013

Svar på bankernas frågor om företagsanalyserna

Vi får mycket respons på våra företagsanalyser från bankerna och den är övervägande positiv och nyfiken. De allra flesta välkomnar pålästa och intresserade kunder även om det kortsiktigt sker till priset av lägre lönsamhet. De frågor och kommentarer vi får kan sammanfattas i följande påståenden.

Ni kan inte veta vilken kreditbedömning vi gör!
Det är helt rätt och eftersom vi inte vet använder vi UCs kreditbedömning, det är alltså företagets kreditvärdighet enligt UC som är markerad i analysen. Om ni gör en annan bedömning kan ni enkelt markera er bedömning i grafen och både räkna ut ett nytt förhandlingsutrymme och förklara skillnaderna.

Ni har inte uppdaterade siffror om företaget!
Företagets lån och lånevillkor är aktuella och övriga data hämtas från UC och är därför de senast registrerade. Om ni genom färskare data gör en annan bedömning av kreditvärdigheten kan ni enkelt markera er bedömning i grafen och räkna ut ett nytt förhandlingsutrymme.

Ni kan inte veta vilken betydelse olika säkerheter har!
Kapitaltäckningsreglerna innehåller en tydlig lista över olika säkerheters betydelse och vi tar därför hänsyn till säkerheterna på samma sätt som ni själva gör.

Vi måste få betalt för den risk vi tar!
De gröna och röda fälten visar motiverat påslag på räntan för risk i form av kreditvärdighet och ställda säkerheter. Fälten tar hänsyn till kända och okända kreditförluster och är beräknade utifrån storbankernas genomsnittliga avkastningsmål. Ni får därför betalt för risken före förhandlingsutrymmet beräknas.

Företaget tillhör en bransch som vi är försiktiga med!
Branschtillhörigheten är en faktor av flera som påverkar kreditvärdigheten och analysen tar därför hänsyn även till vilken bransch företaget tillhör.

Vi har fått mycket hårdare kapitalkrav senaste åren!
Vi förutsätter att ni bestämmer räntan på ett sätt som gör att ni både når storbankernas genomsnittliga avkastningsmål och uppfyller de kapitalkrav som ställs av såväl Basel 3-reglerna som Riksbanken, Finansinspektionen och Finansdepartementet. Det finns därför inga kapitalkrav som inte fångas i analysen.

Vi måste också få tjäna pengar!
Det är helt rätt och därför visar förhandlingsutrymmet den avkastning som ligger över storbankernas genomsnittliga avkastningsmål. Även om ni sänker räntan motsvarande förhandlingsutrymmet når ni därför ert avkastningsmål.

Förhandlingsutrymmet på analysen stämmer inte!
Förhandlingsutrymmet i kronor förutsätter fullt utnyttjande av eventuella checkräkningskrediter och fakturabelåningar eftersom det är svårt att bedöma hur dessa faktiskt kommer att utnyttjas framåt. I övrigt utgår beräkningarna från lånen idag och den angivna räntan är ett viktat snitt för alla lån.

Ni kan inte veta våra upplåningskostnader!
Det finns information från kapitalmarknaden som gör att det med bra precision går att simulera era upplåningskostnader för olika typer av lån med olika långa löptider. Våra beräkningar utgår alltid från snittet av storbankernas förutsättningar och dessa skiljer sig inte avsevärt.

Ni måste ta hänsyn till att vi inte längre kan låna till internbankräntan!
Som framgår av det grå fältet visar analysen att ni inte lånar pengar till internbankräntan utan upplåningskostnaden beror på vilka typer av lån företaget har och löptiderna. Löptiden utgörs av amorteringstiden om inte en särskild kapitalbindningstid har avtalats.

Ni tar inte hänsyn till kostnader för administration!
Kostnader för administration ingår i det grå fältet som alltså visar summan av upplåningskostnaden och kostnader för administration. Påslaget för administration grundas på data från många företag och är bankvänligt genom att det förutsätter att påslaget inte fördelas på andra banktjänster än lånen.

Ränteanalysen fungerar inte bra på just vår bank!
Vi förutsätter att ni i räntesättningen följer den riskbaserade prissättning som har blivit följden av de mer avancerade modellerna i Basel 2- och Basel 3-reglerna. I Sverige används dessa modeller på 95 % av företagslånen och eftersom marknaden är konkurrensutsatt är det rimligt att anta att även räntorna på resterande företagslån är riskbaserade.

Ni ser inte till helheten utan enbart lånen!
Det är helt rätt, hade vi även tagit hänsyn till andra banktjänster som företaget utnyttjar skulle analysen sannolikt visat ett större förhandlingsutrymme då vissa kostnader för administration skulle ha fördelats på fler banktjänster samtidigt som vissa andra banktjänster är mycket lönsamma och skulle kunna subventionera räntorna.

Ni kan inte enbart se till lånen!
Vi utgår från alla former lån som finns hos er, d v s även bland annat hypotekslån, avbetalningslån och leasingavtal. När vi talar om lån är det därför ett slarvigt uttryck för alla former av bankfinansiering.

Ni kan inte enbart se till ett företag!
Vi ser precis som ni gör koncernen som en helhet och analysen visar därför förutsättningarna för koncernen totalt.
 

Läs mer

Läs om Erikssons Glas som använt vår ränteanalys

Corren publicerar idag en artikel om företaget Erikssons Glas i Norrköping som med hjälp av vår ränteanalys förhandlade ner sin ränta med cirka 1 procentenhet. Artikeln finns att läsa här och samtidigt intervjuas vår VD och Almegas näringspolitiska chef Ulf Lindberg här om den rapport vi gemensamt publicerade igår. Av rapporten framgår bland annat att små och medelstora företag bör få räntesänkningar vid årsskiftet.

Läs mer

Utvecklingen för företagslån kvartal 3 2013

Vi presenterar idag tillsammans med Almega den första rapporten som visar hur bankernas marginaler och lönsamhet på företagslån utvecklas över tid och skiljer sig mellan större och mindre företag. I rapporten lyfter vi bland annat fram att nya regler från årsskiftet innebär att små och medelstora företag i snitt bör få räntesänkningar på 0,5 - 1,2 procentenheter. Vi konstaterar även att senare års marginalökningar huvudsakligen har ökat lönsamheten på företagslån och inte kompenserat för kostnadsökningar. Hela rapporten finns att läsa här.

Läs mer