augusti 2014

Utvecklingen för företagslån kvartal 1 2014

Tillsammans med Almega presenterar vi idag Utvecklingen för företagslån kvartal 1 2014.
 
Räntorna på nya företagslån minskade under kvartalet med 0,17 procentenheter till 2,74 % och marginalerna var oförändrade. Rapporten belyser vidare hur nya krav från Finansinspektionen motiverar räntehöjningar och kvantifierar motiverade höjningar för olika kategorier av företag. 

Läs mer

Är bankernas allmänna villkor viktiga?

Både företag och privatpersoner som lånar pengar från bankerna accepterar normalt de allmänna villkoren utan att läsa dem. Skälet till detta är enkelt, texten är både liten och svårläst och upptar ofta flera sidor.

Även om de allmänna villkoren är tråkiga att läsa gör vi återkommande genomgångar för att vara säkra på att de som i olika sammanhang anlitar oss kan känna en trygghet i att vi inte enbart ser till det som är enkelt att jämföra och som framgår av bankernas offerter och förslag, utan även till det som är svårt.

Den som har läst storbankernas allmänna villkor för checkräkningskrediter (som även kan kallas kontokredit och konto med kredit) vet bland annat att samtliga har rätt att omedelbart säga upp hela krediten om den övertrasseras, att alla säkerheter som låntagaren har ställt inte enbart gäller krediten utan även alla andra typer av lån från samma bank och att det är banken själv som bestämmer i vilken ordning olika säkerheter ska användas om låntagaren inte betalar tillbaka krediten.

Den som dessutom har jämfört storbankernas allmänna villkor vet att det finns skillnader. Swedbank försäkrar sig till skillnad från övriga storbanker om att alltid kunna säga upp krediten med sex månaders uppsägningstid oavsett vad som avtalats och hur låntagaren har skött sig. En tydlig nackdel om Swedbank jämförs med en annan storbank.

Kunder till SEB är skyldiga att utan fråga från banken årligen lämna årsredovisningar och alltid informera om ägarförändringar och andra viktiga förändringar i företaget. Skyldigheten att informera har även kunder till Nordea och Swedbank och Nordea har dessutom rätt att säga upp krediten om de inte får sådan information. Handelsbanken har valt att fråga kunderna om motsvarande utan att hänvisa till allmänna villkor.

Ovanstående är enbart exempel och begränsade till just checkräkningskrediter men slutsatsen är generell. Oavsett vilka pengar du eller ditt företag ska låna är viktigt att inte enbart läsa det enkla!

Läs mer

Hur fungerar rörliga räntor för företag?

Ungefär 70 % av de svenska företagslånen har rörliga räntor och resterande 30 % har fasta räntor. Som rörliga räntor räknas då räntor som ska förändras minst var tredje månad och med företagslån avses alla former av pengar som företag lånar från bankerna. Här ingår alltså även checkräkningskrediter, fakturabelåningar och leasingavtal.

Det finns egentligen två olika former av rörliga räntor. Dels räntor där banken och företaget avtalar om en viss ränta den dagen lånet beviljas och som ibland även kallas förnärvarande ränta eller ränta för närvarande. Dels räntor där banken och företaget istället avtalar om ett fast påslag (som på bankspråk kallas marginal) ovanpå en marknadsränta, oftast STIBOR 90, som är den ränta de svenska bankerna betalar när de lånar pengar av varandra under 90 dagar.

Rörliga räntor som baseras på en marknadsränta justeras med jämna intervaller, exempelvis var tredje månad, och hur de ska utvecklas är enkelt för företaget att bevaka. Alla förändringar ska fullt ut motsvaras av förändringar i marknadsräntan som är offentlig och finns att läsa i både tidningar och på webben.

För övriga rörliga räntor som är de vanligaste på lån till små och medelstora företag är situationen det omvända. Företaget kan självklart följa hur den egna räntan utvecklas men har ingen insyn i varför. Det uttalade syftet är att förändringar i bankens kostnader för att själv låna pengar eller regler som påverkar hur banken i övrigt finansierar lånen ska styra hur räntan utvecklas, men så fungerar det i praktiken inte hos någon bank.

Lika snabba som bankerna är på att höja de rörliga företagsräntorna när de måste betala mer för att själva låna pengar, lika långsamma är samma banker på att sänka när deras egna lån blir billigare. Vår uppfattning är att detta beror på att bankernas system med automatik höjer räntorna i förstnämnda situation samtidigt som sänkningar kräver en aktiv handling av den som är kundansvarig.

Eftersom kundansvariga utvärderas på bland annat lönsamhet på sina kunder är uteblivna motiverade sänkningar ett enkelt och bra sätt att prestera bättre. Agerandet som sådant är helt naturligt och drivkraften att tjäna så mycket pengar som möjligt kan knappast medarbetare inom just bankerna kritiseras för. Däremot är vår uppfattning att flertalet små och medelstora företag har en tro att systemet fungerar på ett mer rättvist och logiskt sätt och därför inte förstår att även rörliga räntor måste bevakas. En bevakning som med våra analyser är både enkel och garanterat lönsam.

Läs mer

Vilken är den lägsta företagsräntan?

Vi påtalar återkommande att de flesta företag betalar för höga räntor och ofta enkelt kan förbättra sina villkor med eller utan hjälp av våra analyser. Det finns självklart även företag som betalar förvånansvärt låga räntor. 

Ett bra exempel är fastighetsbolaget Hufvudstaden som den 31 december 2013 betalade 1,20 % i rörlig ränta på lån på totalt 2 650 mkr. Vid tillfället uppgick internbanksräntan STIBOR 90 till 0,94 % och Hufvudstaden betalade alltså enbart 0,26 procentenheter i påslag, vilket kan jämföras med ett påslag på 1,91 procentenheter för det genomsnittliga företagslånet vid samma tidpunkt.

Inte nog med det. De aktuella lånen hade en återstående löptid på 3 år vilket gör att banken var tvungna att betala mer än STIBOR 90 (där 90 betyder en löptid på 90 dagar) när den själv lånade de pengar som vidare lånats ut till Hufvudstaden. Vid hänsyn till att det kostar banken mer att låna pengar på 3 år än 3 månader är svårt att se annat än att lånet var en förlustaffär för banken. Vissa företag har bra förhandlingsposition!

Finns det andra företag med liknade villkor eller är Hufvudstaden Sveriges skickligaste ränteförhandlare?

Läs mer

Vad kostar ett engagemangsbesked?

Företagskunder behöver ibland själva en sammanställning som visar vilka fordringar och skulder de har hos banken. Även företagens revisorer har en skyldighet att årligen jämföra företagens bokföring med bankens uppgifter. De beställer då ett s k engagemangsbesked.

Engagemangsbeskeden är ofta enkla och standardiserade till sin utformning men avgifterna varierar trots detta mellan bankerna. Hos Swedbank och SBAB är de gratis. Hos Danske Bank och Länsförsäkringar Bank är ett engagemangsbesked per år gratis och därefter kostar de 250 kr resp. 150 kr.

SEB tar ut en avgift på 200 kr redan från första engagemangsbeskedet och Handelsbanken och Nordea 300 kr. I vart fall enligt deras officiella prislistor. Sannolikt är det många som har förhandlat bort avgifterna eller helt enkelt protesterar varje gång avgiften dras och får den återbetalad.

Läs mer