september 2014

Nytt pris på ränteanalyser för företag

Ränteanalyserna för företag har efter lanseringen överträffat alla förväntningar. Där analyserna identifierat en besparingspotential i räntekostnaderna har företagen i så gott som samtliga fall fått bättre villkor efter att med stöd i analysen ha diskuterat med banken. För att vi även framåt ska leverera träffsäkra analyser genom att tänka och räkna på samma sätt som bankerna fortsätter vi att investera i de bakomliggande modellerna och justerar därför priset till 4 999 kr.

Parallellt lanserar vi ett alternativ för dig som föredrar att enbart betala utifrån faktisk räntebesparing och vill ha hjälp att både göra analysen och diskutera med banken. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss redan idag på info@fundcurve.se!

Läs mer

Nya kapitalkrav påverkar företagslånen

Finansinspektionen beslutade idag om de nya kapitalkrav som aviserades redan under våren och sommaren. Störst betydelse för företagslånen har den kontracykliska bufferten som kommer att uppgå till 1 %. Syftet med den kontracykliska bufferten är att vid högkonjunktur minska intresset för banklån och vid lågkonjunktur öka intresset för banklån. Praktisk fungerar bufferten så att bankerna kan låna ut mer pengar och med lägre räntor när den sänks och vice versa när den höjs.

I Utvecklingen för företagslån kvartal 1, 2014 redogör vi för hur den kontracykliska bufferten tillsammans med andra uttalanden från Finansinspektionen påverkar de motiverade räntorna för olika kategorier av företag och betydelsen varierar. För företag med små lån och bra kreditvärdighet har förändringarna i stort ingen påverkan alls samtidigt som den motiverade räntan för företag med stora lån och dålig kreditvärdighet ökar med 0,50 procentenheter.

Det är viktigt att inte se just dessa förändringar isolerat. Vi har under senaste året skrivit om andra förändringar av kapitalkraven som motiverar lägre företagsräntor och under sommaren har Riksbankens sänkning av reporäntan väsentligt minskat bankernas kostnader för att själva låna pengar. För att se vad som är en motiverad ränta idag för ett visst unikt företag krävs antingen en ränteanalys eller bankupphandling.

Läs mer

Enklare för företag att byta bank

För att underlätta för företag att byta bank har Bankföreningen (där alla banker är medlemmar) tagit fram en ny rutin som innebär att den nya banken kan hjälpa till att avsluta konton och annat hos den gamla banken. Det blir alltså enklare för företag genom att de enbart behöver ha kontakt med den nya banken. Bankföreningen har också tagit fram en checklista som visar vad företag som byter bank bör tänka på.

Vår erfarenhet är att det har varit enkelt för företag att byta bank redan tidigare och även om det inte framgår av checklistan tar den nya banken ansvar för att flytta de olika former av bankfinansiering som företagen har. Ibland kan det finnas finansiering som inte går eller av kostnadsskäl inte är lämplig att flytta direkt, där de vanligaste exemplen är bundna lån och leasingavtal, och dessa får då var kvar i den gamla banken tills de löper ut.

Läs mer

Storbankernas företagsutlåning rekordstor

Finansinspektionen redovisar i Kreditmarknadsbarometern 2, 2014, att storbankernas (Handelsbankens, Nordeas, SEBs och Swedbanks) utlåning till svenska företag ökade med 4,2 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Storbankernas utlåning till svenska företag var vid utgången av andra kvartalet rekordstora 1 418 mdr och deras totala marknadsandel är cirka 70 %.

Cirka 10 mdr av storbankernas utlåning är till små företag med totala lån på max 5 mkr. Vi upplever att små företag med bra kreditvärdighet idag har lätt att få banklån och att lånevillkoren för de som intresserar sig är mycket bra. Samtidigt fortsätter företag med dålig kreditvärdighet att vittna om svårigheter att få lån och senaste i raden av rapporter som beskriver just svårigheterna är 2014:4 Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering.

Läs mer

Vad medförde sänkt reporänta för SME-företag?

Vi konstaterade för några dagar sedan att sommarens sänkning av reporäntan medförde att snitträntan på nya och omförhandlade företagslån minskade med 0,40 procentenheter under juli. Idag kom statistik från ECB som visar att det främst är de stora företagen som fått del av räntesänkningen. För företagslån (exkluderat bl a checkräkningskrediter) på mer än 1 miljon euro minskade snitträntan med 0,34 procentenheter till 2,01 procent men för företagslån på mindre än 0,25 miljoner euro var motsvarande minskning enbart 0,10 procentenheter till 3,23 %.

Skillnaden förklaras rimligen av att de stora företagen är pålästa och har bra kunskap om vad som är en motiverad ränta för just dem. Små och medelstora företag har inte samma information och tenderar enligt vår uppfattning alltför ofta att jämföra räntan med historiska räntenivåer istället för vad som är en motiverad ränta idag. Något som bankerna är skickliga på att utnyttja i diskussioner istället för att verkligen förklara hur räntan är uppbyggd.

Det största problemet med detta är kanske inte att just de små och medelstora företag som faktiskt förhandlade om sina räntevillkor under juli hade kunnat få bättre villkor utan att bankernas skicklighet i förhandlingarna indikerar att de flertalet små och medelstora företag som har så kallade för närvarande-räntor inte har fått någon räntesänkning alls. Som vi belyser i det föregående blogginlägget innebär de räntor som bankerna i marknadsföringen kallar för rörliga men som i villkoren heter för närvarande-räntor att det inte finns någon skyldighet för banken att sänka räntan när deras egna finansiering blir billigare. Bankerna som är skickliga och i förhandlingar lyckas argumentera mot den motiverade effekten av lägre reporänta är sannolikt ännu skickligare på att inte sänka räntan för de företag som inte förhandlar utan lever i den felaktiga tron att för närvarade-räntor är just rörliga.

Läs mer

Sidor