januari 2019

Fundcurve beräknar kommunala borgensavgifter på uppdrag av Konkurrensverket

Fundcurves modell för analys av marknadsmässig ränta har på Konkurrensverkets uppdrag använts för att utreda nivåerna på kommunernas borgensavgifter för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen.
När en kommun lånar ut, eller går i borgen för lån, till ett av kommunens bolag, ska kommunen ta ut en marknadsmässig avgift. Avgiften ska vara konkurrensneutral gentemot privata aktörer, så att borgensåtagandet eller utlåningen är förenlig med gällande konkurrenslagstiftning.
Att fastställa vad som är en marknadsmässig borgensavgift har visat sig praktiskt svårt och tidskrävande för många kommuner. En för lågt satt avgift riskerar att klassas som otillåtet statsstöd. Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag sätter samtidigt en övre gräns för hur höga värdeöverföringar som får ske från bostadsbolagen till kommunen.
- Lagstiftarna har sannerligen inte gjort det lätt för kommunerna. Det finns regler både för hur låga och hur höga avgifterna kan vara, så kommunen måste träffa rätt i sina bedömningar av marknadsmässiga avgifter och räntor. De måste dessutom ha tillförlitliga underlag för sina beräkningar och det är i praktiken svårt att få in trovärdiga prisuppgifter från banker. Fundcurves modell ger ett väl underbyggt svar på vad som är en marknadsmässig borgensavgift och kan därmed användas både av kommunerna själva och av andra aktörer som ifrågasätter marknadsmässigheten i deras avgifter och räntor.”, säger Erik Öberg på Fundcurve
Fundcurve har överlämnat sammanställd data till Konkurrensverket för närmare analys.

Om Fundcurve
Fundcurve analyserar vad som är en marknadsmässig borgensavgift i de fall kommunen går i borgen för lån som det kommunala dotterbolaget upptagit. Analysen bygger på en modell som simulerar skillnaden i villkor som det kommunala bolaget skulle erbjudas av en bank och vad kommunen skulle erbjudas av en bank, genom att ta i beaktande exempelvis låntagarens kreditvärdighet och ställda säkerheter. 
Beräkningarna sker i en modell som simulerar bankernas prissättning med utgångspunkt i de kapitaltäckningskrav storbankerna lyder under enligt Baselregelverket samt med tillämpning av intern riskklassificering.
För ytterligare information, kontakta:
Erik Öberg, Fundcurve AB
telefon: 0708 35 87 60, erik@fundcurve.se

Läs mer