mars 2020

Coronaviruset: Fundcurve uppdaterar sin modell för beräkning av borgensavgifter efter Finansinspektionens förslag om sänkta kapitalkrav

Stockholm, 16 mars 2020 

Finansinspektionen (FI) föreslår en sänkning av det kontracykliska buffertvärdet. Åtgärden görs i förebyggande syfte, för att motverka kreditåtstramningar till följd av den senaste utvecklingen av coronaviruset och spridningen av covid-19 och dess effekter på samhällsekonomin.

FI föreslår därför att buffertvärdet ska sänkas med 2,5 procentenheter och fastställas till 0 procent. 

Fundcurves modell för borgensavgifter simulerar hur mycket mer det skulle kosta ett kommunalt bolag att låna från en bank utan en borgensförbindelse från kommunen. Förutom bankernas kapitalkrav tar modellen hänsyn till riskparametrarna PD (sannolikhet för fallissemang), LGD (förväntad förlust vid fallissemang), M (löptid på finansieringen) och finansieringens storlek.

Fundcurve implementerar förändringarna den 16 mars 2020, i enlighet med Fi:s förlag."

https://tinyurl.com/ua83hpy

Läs mer