oktober 2020

Torsby kommun väljer Fundcurve för översyn av borgensavgifter

Fundcurve erbjuder en tjänst för beräkning av marknadsmässig borgensavgift till de kommunala bolagen. Tjänsten bygger på en modell som simulerar affärsbankernas prissättning av företagskrediter, med utgångspunkt från det så kallade Baselregelverket. Modellen har visat sig robust och trovärdig, vilket lett till att den använts av flera kommuner och av Konkurrensverket. Modellen simulerar skillnaden i villkor som en bank skulle erbjuda det kommunala bolaget jämfört med kommunen som låntagare.

Styrkan i Fundcurves modell är att den är helt transparent i antaganden och beräkningar. Likaså kan modellen användas för att i förhand simulera utfall av borgensavgiften vid förändringar i exempelvis storleken på skulden, skuldportföljens kapitalbindingstid eller förändringar av yttre faktorer, såsom regleringar eller marknadsförutsättningar.

Att modellen är transparent och baseras på tydliga och verifierbara faktorer som förhållandevis lätt kan justeras vid ändrade förhållanden, innebär att den ger ett trovärdigt och långsiktigt stöd för att kommunens borgensavgifter är marknadsmässiga och därmed inte snedvrider konkurrensen.

#borgensavgift #allmännyttan #räntepåslag

Läs mer