Blogg

Fundcurve beräknar kommunala borgensavgifter på uppdrag av Konkurrensverket

Fundcurves modell för analys av marknadsmässig ränta har på Konkurrensverkets uppdrag använts för att utreda nivåerna på kommunernas borgensavgifter för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen.
När en kommun lånar ut, eller går i borgen för lån, till ett av kommunens bolag, ska kommunen ta ut en marknadsmässig avgift. Avgiften ska vara konkurrensneutral gentemot privata aktörer, så att borgensåtagandet eller utlåningen är förenlig med gällande konkurrenslagstiftning.
Att fastställa vad som är en marknadsmässig borgensavgift har visat sig praktiskt svårt och tidskrävande för många kommuner. En för lågt satt avgift riskerar att klassas som otillåtet statsstöd. Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag sätter samtidigt en övre gräns för hur höga värdeöverföringar som får ske från bostadsbolagen till kommunen.
- Lagstiftarna har sannerligen inte gjort det lätt för kommunerna. Det finns regler både för hur låga och hur höga avgifterna kan vara, så kommunen måste träffa rätt i sina bedömningar av marknadsmässiga avgifter och räntor. De måste dessutom ha tillförlitliga underlag för sina beräkningar och det är i praktiken svårt att få in trovärdiga prisuppgifter från banker. Fundcurves modell ger ett väl underbyggt svar på vad som är en marknadsmässig borgensavgift och kan därmed användas både av kommunerna själva och av andra aktörer som ifrågasätter marknadsmässigheten i deras avgifter och räntor.”, säger Erik Öberg på Fundcurve
Fundcurve har överlämnat sammanställd data till Konkurrensverket för närmare analys.

Om Fundcurve
Fundcurve analyserar vad som är en marknadsmässig borgensavgift i de fall kommunen går i borgen för lån som det kommunala dotterbolaget upptagit. Analysen bygger på en modell som simulerar skillnaden i villkor som det kommunala bolaget skulle erbjudas av en bank och vad kommunen skulle erbjudas av en bank, genom att ta i beaktande exempelvis låntagarens kreditvärdighet och ställda säkerheter. 
Beräkningarna sker i en modell som simulerar bankernas prissättning med utgångspunkt i de kapitaltäckningskrav storbankerna lyder under enligt Baselregelverket samt med tillämpning av intern riskklassificering.
För ytterligare information, kontakta:
Erik Öberg, Fundcurve AB
telefon: 0708 35 87 60, erik@fundcurve.se

We're hiring!

Vill du vara med i uppbyggnaden av ett mycket ambitiöst fintech-bolag?

Fundcurve befinner sig fortfarande i en startupfas men nu börjar efterfrågan på våra tjänster ta bra fart och vi har mycket spännande utvecklingsarbete framför oss som vi behöver fler kollegor till.

Vi vill hitta dig som vill arbeta hårt och som älskar modeller, data, matte och teknik. Ett intresse av finansbranschen är en fördel men ingen nödvändighet. Du bör gilla att arbeta i en entreprenöriell miljö.

Konkreta uppgifter:
- Sätta dig in i och utveckla Fundcurves modell för analys av marknadsmässiga räntor
- Kunna förklara våra modeller för potentiella och befintliga kunder
-Tillsammans med externa leverantörer utveckla databaser för nya tjänster och produkter
- Delta i försäljning och affärsutveckling

Förmåner:
- Erfarenheten av att delta i uppbyggnaden av ett entreprenöriellt företag
- Lön och på lite sikt möjlighet till delägande
- Minimalt med byråkrati och stor frihet
- Till ditt stöd har du Fundcurves engagerade och erfarna styrelse

Om Fundcurve
Vi skapar en bättre fungerande marknad genom att först visa företag vilka räntevillkor de förtjänar idag och därefter erbjuda enkla vägar till de motiverade villkoren. Allt tar enbart några minuter och vi riktar oss mot företag som både kan och inte kan tänka sig att byta bank.

Vi arbetar mot offentlig sektor där vi hjälper kommuner och landsting att utvärdera marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på deras utlåning till hel- och delägda dotterbolag.

Bjuvs kommun ger Fundcurve förnyat förtroende

Sedan några år tillbaka arbetar Fundcurve med Bjuvs kommun och hjälper kommunen med att beräkna marknadsmässiga borgensavgifter. När en kommun går i borgen för lån som tas av deras kommunala dotterbolag kan bolaget normalt sett låna pengar billigare än vad det skulle kunna gjort utan kommunal borgen. För att uppnå konkurrensneutralitet mellan det offentliga och privata måste kommunen enligt lag ta ut en borgensavgift.

Fundcurve har tidigare beräknat borgensavgiften för Bjuvs kommunala bostadsbolag. Nu har Fundcurve även fått uppdraget att beräkna en marknadsmässig borgensavgift för Bjuv Stadsnät AB.

Fundcurve är ett företag som analyserar vad som kan betecknas som marknadsmässig borgensavgift och marknadsmässig ränta på utlåning till kommunala dotterbolag beaktande av låntagarens enskilda situation givet exempelvis dennes finansiella ställning och vilka säkerheter som låntagaren erbjuder.

Fundcurve ger Bjuv kommun råd om marknadsmässiga borgensavgifter

Bjuv kommun har anlitat Fundcurve för att säkerställa att den borgensavgift som debiteras stadens kommunala bostadsbolag är marknadsmässig.

Det är vanligt att kommuner går i borgen för sina kommunala bolag. Med kommunen som borgensman kan det kommunala bolaget låna upp pengar mycket billigare än vad det skulle kunna göra på egna meriter. För att inte snedvrida konkurrensen ska då kommunen ta ut en borgensavgift.

Enligt EUs statsstödsregler och Kommunallagen måste kommunen ha ett väl underbyggt beslutsunderlag. Bland annat måste man kunna visa att borgensavgiften är marknadsmässig. Är avgiften för låg kan det vara en otillåtet gynnande av den egna verksamheten och om avgiften är för hög kan det utgöra en olovlig värdeöverföring från det kommunala bolaget till kommunkassan.

Vad är då marknadsmässigt? Fundcurves modell simulerar vilka villkor det kommunala bolaget skulle erbjudas av en affärsbank. Modellen utgår från affärsbankernas prissättning med beaktande av de s.k. Baselreglerna och tillämpning av intern riskklassificering.

Att fastställa marknadsmässiga borgensavgifter tar stora utredningsresurser i anspråk ute hos kommunerna. I Fundcurves modell är det mesta av jobbet gjort.  Modellen uppdateras regelbundet med marknadsdata och regelverksförändringarna för att alltid kunna erbjuda dagsaktuella analyser. 

 

Fundcurve ger Malmö Stad råd om marknadsmässiga räntor

Malmö Stad har anlitat Fundcurve för att säkerställa att den ränta som debiteras ett par av stadens helägda dotterbolag är marknadsmässig.

En kommun som lånar ut pengar till ett kommunalt bolag eller går i borgen för ett kommunalt bolag ska enligt EUs statsstödsregler och Kommunallagen ha ett väl underbyggt beslutsunderlag. Bland annat skall räntan, alternativt borgensavgiften, vara marknadsmässig.

Fundcurve har utarbetat en modell för att analysera marknadsmässighet av räntor och borgensavgifter. Modellen används främst av företag som vill få bättre villkor på sina företagskrediter, men kan även användas av offentligt finansierade verksamheter för att säkerställa att de villkor som ges är marknadsmässiga.

“För Malmö Stad är det viktigt att säkerställa att lån och borgensavgifter vi ger till kommunala bolag inte medför någon otillbörlig konkurrensfördel för dem. På samma sätt ska avgifterna inte vara för dyra utan, så korrekt som möjligt, återspegla ett marknadsmässigt förhållande. Det har därför varit mycket värdefullt att låta en oberoende expert som Fundcurve analysera marknadsmässigheten i de transaktionerna.”, säger Claes Ramel, Senior Portfolio Manager på Malmö Stad

Fundcurves modell simulerar vilka villkor det kommunala bolaget skulle erbjudas av en affärsbank. Modellen utgår från affärsbankernas prissättning med beaktande av de s.k. Baselreglerna och tillämpning av intern riskklassificering.

“Att fastställa marknadsmässiga lånevillkor eller borgensavgifter tar stora utredningsresurser i anspråk ute hos kommunerna. I vår modell är det mesta av jobbet gjort. Dessutom uppdaterar vi ständigt modellen med marknadsdata och regelverksförändringarna för att alltid kunna erbjuda dagsaktuella analyser”, säger Erik Öberg, försäljningschef på Fundcurve

Sidor