Varför bry sig om företagets räntevillkor?

2015-09-22

Vi tjatar om att företag med jämna mellanrum behöver utvärdera sina räntevillkor. Varför är det egentligen så?

Banker som finansierar företag erbjuder tre olika typer av räntor oavsett om finansieringen är en checkräkningskredit, ett fastighetslån eller någon annan form av finansiering.

1. För närvarande-ränta är en ränta som banken när som helst kan höja eller sänka och som inte är kopplad till hur något annat utvecklas, exempelvis vad det kostar banken att själva låna pengar.
2. En ränta kopplad till en räntebas innebär att företaget och banken kommer överens om att företaget ska betala ett i förväg bestämt påslag på en annan ränta som därför utgör en bas. Den andra räntan kan vara en ränta som inte bestäms av banken, exempelvis STIBOR 90, eller en ränta som bestäms av banken, exempelvis bankens internt beräknade kostnad för att själv låna pengar.
3. Bunden ränta som är en fast ränta på samma sätt som bundna räntor på bolån.

Små och medelstora företag har oftast för närvarande-räntor. Dessa beskrivs i bankernas marknadsföring som rörliga och uppfattas därför felaktigt som rörliga på samma sätt som rörliga räntor på bolån.

Det finns istället två mycket viktiga skillnader mellan för närvarande-räntor och rörliga räntor på bolån:

1. Banken är till följd av både lagstiftning och sina allmänna villkor skyldig att justera rörliga bolåneräntor varje gång det blir billigare eller dyrare för banken att själv låna pengar. Vid för närvarande-räntor finns ingen sådan skyldighet.
2. Banken justerar inte heller frivilligt för närvarande-räntor så att de i praktiken blir rörliga. När det blir dyrare för banken att själv låna pengar höjs räntorna automatisk men när det blir billigare krävs att banken manuellt sänker räntan.

Ett problem för företag är därför att för närvarande-räntor enbart är rörliga till deras nackdel och det problemet finns inte för räntor som är kopplade till en räntebas, eftersom räntebasen antingen inte alls bestäms av banken eller avspeglar bankens upplåningskostnad.

Trots detta behöver även räntor kopplade till en räntebas utvärderas. Vad det kostar banken att själv låna pengar styr nämligen enbart en del av räntan som företaget betalar. Den andra delen styrs av hur stor risken är att företaget inte kan betala tillbaka finansieringen och att banken i en sådan situation inte heller får tillbaka finansieringen genom sina säkerheter. När banken talar om risker och riskbedömningar menas alltså främst vilken kreditvärdighet företaget har och vilka säkerheter företaget har lämnat.

På samma sätt som bankens kostnad för att själv låna pengar förändras så förändras även risken att banken inte får tillbaka finansieringen. I takt med att exempelvis företagets resultat förbättras, belåningsgraden på en fastighet minskar eller kundfordringar och varulager ökar i värde minskar denna risk. Ett bättre resultat minskar risken för att företaget inte kommer kunna betala tillbaka och även om företaget misslyckas har bankens möjligheter att få tillbaka finansieringen ökat om värdet på en fastighet gått upp eller fler kundfordringar och varor ingår i bankens säkerheter.

Den del av räntan som styrs av risken fungerar på samma sätt vid för närvarande-räntor och räntor kopplade till en räntebas. Ingen av räntorna justeras automatiskt men de kan manuellt höjas eller sänkas när som helst (med vissa undantag för räntor som är kopplade till räntor som inte bestäms av banken).

Ett företag som vill betala den ränta det förtjänar måste därför med jämna mellanrum utvärdera sin ränta oavsett om det är en för närvarande-ränta eller en ränta kopplad till en räntebas och det finns två vägar att göra detta:

1. Konkurrensutsätta banken genom att ta in offerter från andra banker.
2. Räkna på samma sätt som banken för att se vilken ränta som är motiverad.

Många företag tror felaktigt att det finns en tredje väg i form av att jämföra räntan mellan företag. Eftersom alla företag är unika i kreditvärdigheten och säkerheterna fungerar inte detta utan riskerar att ge en felaktig bild.

Ett företag som vill betala den ränta det förtjänar och inte den ränta det accepterar måste därför använda någon av de två vägarna ovan!

Läs mer