Blogg

Räntor på checkräkningskrediter i snitt 2,50 %

Räntorna på nya och omförhandlade checkräkningskrediter uppgick under augusti i snitt till 2,50 % och i siffran ingår både den rörliga och eventuella fasta räntan.

I blogginlägget här framgår att motsvarande snitt under januari var 2,93 % och därefter har alltså de faktiska räntorna på checkräkningskrediter fallit.

Läs mer

Nytt pris på ränteanalyser för företag

Ränteanalyserna för företag har efter lanseringen överträffat alla förväntningar. Där analyserna identifierat en besparingspotential i räntekostnaderna har företagen i så gott som samtliga fall fått bättre villkor efter att med stöd i analysen ha diskuterat med banken. För att vi även framåt ska leverera träffsäkra analyser genom att tänka och räkna på samma sätt som bankerna fortsätter vi att investera i de bakomliggande modellerna och justerar därför priset till 4 999 kr.

Läs mer

Nya kapitalkrav påverkar företagslånen

Finansinspektionen beslutade idag om de nya kapitalkrav som aviserades redan under våren och sommaren. Störst betydelse för företagslånen har den kontracykliska bufferten som kommer att uppgå till 1 %. Syftet med den kontracykliska bufferten är att vid högkonjunktur minska intresset för banklån och vid lågkonjunktur öka intresset för banklån. Praktisk fungerar bufferten så att bankerna kan låna ut mer pengar och med lägre räntor när den sänks och vice versa när den höjs.

Läs mer

Enklare för företag att byta bank

För att underlätta för företag att byta bank har Bankföreningen (där alla banker är medlemmar) tagit fram en ny rutin som innebär att den nya banken kan hjälpa till att avsluta konton och annat hos den gamla banken. Det blir alltså enklare för företag genom att de enbart behöver ha kontakt med den nya banken. Bankföreningen har också tagit fram en checklista som visar vad företag som byter bank bör tänka på.

Läs mer

Storbankernas företagsutlåning rekordstor

Finansinspektionen redovisar i Kreditmarknadsbarometern 2, 2014, att storbankernas (Handelsbankens, Nordeas, SEBs och Swedbanks) utlåning till svenska företag ökade med 4,2 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Storbankernas utlåning till svenska företag var vid utgången av andra kvartalet rekordstora 1 418 mdr och deras totala marknadsandel är cirka 70 %.

Läs mer

Vad medförde sänkt reporänta för SME-företag?

Vi konstaterade för några dagar sedan att sommarens sänkning av reporäntan medförde att snitträntan på nya och omförhandlade företagslån minskade med 0,40 procentenheter under juli. Idag kom statistik från ECB som visar att det främst är de stora företagen som fått del av räntesänkningen. För företagslån (exkluderat bl a checkräkningskrediter) på mer än 1 miljon euro minskade snitträntan med 0,34 procentenheter till 2,01 procent men för företagslån på mindre än 0,25 miljoner euro var motsvarande minskning enbart 0,10 procentenheter till 3,23 %.

Läs mer

Sänkt reporänta fick stor effekt på företagslånen

Riksbankens sänkning av reporäntan med 0,5 procentenheter under början av juli fick direkt genomslag på företagsräntorna. Enligt SCBs finansmarknadsstatistik minskade snitträntan på nya och omförhandlade företagslån med max tre månaders räntebindning under juli med 0,40 procentenheter till 2,33 procent.

Läs mer

Utvecklingen för företagslån kvartal 1 2014

Tillsammans med Almega presenterar vi idag Utvecklingen för företagslån kvartal 1 2014.
 
Räntorna på nya företagslån minskade under kvartalet med 0,17 procentenheter till 2,74 % och marginalerna var oförändrade. Rapporten belyser vidare hur nya krav från Finansinspektionen motiverar räntehöjningar och kvantifierar motiverade höjningar för olika kategorier av företag. 

Läs mer

Är bankernas allmänna villkor viktiga?

Både företag och privatpersoner som lånar pengar från bankerna accepterar normalt de allmänna villkoren utan att läsa dem. Skälet till detta är enkelt, texten är både liten och svårläst och upptar ofta flera sidor.

Även om de allmänna villkoren är tråkiga att läsa gör vi återkommande genomgångar för att vara säkra på att de som i olika sammanhang anlitar oss kan känna en trygghet i att vi inte enbart ser till det som är enkelt att jämföra och som framgår av bankernas offerter och förslag, utan även till det som är svårt.

Läs mer

Hur fungerar rörliga räntor för företag?

Ungefär 70 % av de svenska företagslånen har rörliga räntor och resterande 30 % har fasta räntor. Som rörliga räntor räknas då räntor som ska förändras minst var tredje månad och med företagslån avses alla former av pengar som företag lånar från bankerna. Här ingår alltså även checkräkningskrediter, fakturabelåningar och leasingavtal.

Läs mer

Sidor