Blogg

Vad innebär sänkt reporänta för företagslånen?

I veckan har Riksbanken sänkt reporäntan till 0 procent och redan hörs många röster om att mindre företag inte får del av räntesänkningen.

I praktiken innebär en sänkning av reporäntan att det generellt blir billigare för bankerna att själva låna pengar samtidigt som en sänkning av reporäntan med 0,25 procentenheter inte medför att det blir exakt 0,25 procentenheter billigare för bankerna. Detta beror dels på att räntan som bankerna själva betalar även styrs av andra faktorer och dels på att olika typer av företagslån finansieras på olika sätt. Exempelvis finansierar banken ett företagslån som förfaller om 1 år på ett annat sätt än ett företagslån som förfaller om 3 år och på samma sätt finansierar banken ett lån med pant i bostadsfastigheter på ett annat sätt än ett lån med pant i företagshypotek.


Företag som har lån med rörliga räntor bör därför få sänkta räntor även om den exakt motiverade sänkningen varierar mellan olika företag. En rörlig ränta för företag är antingen en sådan där företaget och banken har avtalat om en fast räntemarginal på en rörlig räntebas, exempelvis att räntan ska vara STIBOR 90 + en procentenhet, eller en för närvarande-ränta.


Den vanligaste räntebasen STIBOR 90 har under veckan minskat med knappt 0,12 procentenheter och skälet till att minskningen inte är 0,25 procentenheter är att många redan hade förväntat sig att Riksbanken skulle sänka reporäntan och att STIBOR 90 därför redan minskat med ungefär lika mycket den senaste månaden. De företag som har en ränta som är kopplad till STIBOR 90 behöver därför inte göra något alls utan får med automatik del av räntesänkningen.


De företag som istället har en så kallad för närvarande-ränta får samtidigt inte del av räntesänkningen med samma automatik. Vi märker redan nu att bankerna justerar räntorna till företagens fördel när företagen själva eller dess rådgivare tar initiativ till en saklig diskussion men problemet är att alldeles för få företag vågar diskutera räntor med bankerna och att alldeles för många företag har den felaktiga uppfattningen att för närvarande-räntorna är rörliga även till företagens fördel.

Räntor på stora företagslån nu 1,88 %

Räntorna på nya och omförhandlade företagslån större än 1 miljon euro, d v s drygt 9 miljoner kronor, uppgick under augusti till 1,88 %. Nivåerna är de lägsta sedan 2010 och motsvarar ett påslag på STIBOR 90 på 1,36 procentenheter.

Statistiken fortsätter att visa att mindre företag inte får räntesänkningar i samma utsträckning som större. Från och med juni till och med augusti föll räntorna på de största företagslånen med 0,47 procentenheter och på de minsta företagslånen med 0,18 procentenheter. Förklaringarna är som vi tidigare påtalat att stora företag med automatik får del av motiverade räntesänkningar eftersom lånevillkoren ofta är kopplade till bankernas kostnader för att själva låna pengar samtidigt som små och medelstora företag normalt har för närvarande-räntorna på sina lån.

Det finns ingen skyldighet för bankerna att sänka för närvarande-räntorna även om en räntesänkning är motiverad men många företag har den felaktiga bilden att för närvarande-räntorna fungerar som rörliga räntor på ett bolån, där bankerna är skyldiga att justera räntan även till låntagarnas fördel. Däremot är bankerna enligt vår uppfattning mycket tillmötesgående att sänka räntan när företagen själva tar initiativ till en diskussion och för del allra flesta små och medelstora företag har förutsättningarna för en lyckad diskussion aldrig varit bättre.

Räntor på checkräkningskrediter i snitt 2,50 %

Räntorna på nya och omförhandlade checkräkningskrediter uppgick under augusti i snitt till 2,50 % och i siffran ingår både den rörliga och eventuella fasta räntan.

I blogginlägget här framgår att motsvarande snitt under januari var 2,93 % och därefter har alltså de faktiska räntorna på checkräkningskrediter fallit.

Funderar du över företagets befintliga ränta eller överväger du en ny checkräkningskredit? Tänk på att villkoren på checkräkningskrediten inte kan bedömas isolerat utan måste ses tillsammans med företagets övriga villkor på bankfinansieringen. Till skillnad mot vad de flesta företag förväntar sig är det även en fördel i diskussionen om räntan om checkräkningskrediten nyttjas mycket. Banken lånar nämligen själv de pengar som kan komma att utnyttjas oavsett om företaget faktiskt utnyttjar beloppet eller inte. Ett högt nyttjande skapar därför bra förutsättningar för en låg fast ränta.

Nytt pris på ränteanalyser för företag

Ränteanalyserna för företag har efter lanseringen överträffat alla förväntningar. Där analyserna identifierat en besparingspotential i räntekostnaderna har företagen i så gott som samtliga fall fått bättre villkor efter att med stöd i analysen ha diskuterat med banken. För att vi även framåt ska leverera träffsäkra analyser genom att tänka och räkna på samma sätt som bankerna fortsätter vi att investera i de bakomliggande modellerna och justerar därför priset till 4 999 kr.

Parallellt lanserar vi ett alternativ för dig som föredrar att enbart betala utifrån faktisk räntebesparing och vill ha hjälp att både göra analysen och diskutera med banken. Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss redan idag på info@fundcurve.se!

Nya kapitalkrav påverkar företagslånen

Finansinspektionen beslutade idag om de nya kapitalkrav som aviserades redan under våren och sommaren. Störst betydelse för företagslånen har den kontracykliska bufferten som kommer att uppgå till 1 %. Syftet med den kontracykliska bufferten är att vid högkonjunktur minska intresset för banklån och vid lågkonjunktur öka intresset för banklån. Praktisk fungerar bufferten så att bankerna kan låna ut mer pengar och med lägre räntor när den sänks och vice versa när den höjs.

I Utvecklingen för företagslån kvartal 1, 2014 redogör vi för hur den kontracykliska bufferten tillsammans med andra uttalanden från Finansinspektionen påverkar de motiverade räntorna för olika kategorier av företag och betydelsen varierar. För företag med små lån och bra kreditvärdighet har förändringarna i stort ingen påverkan alls samtidigt som den motiverade räntan för företag med stora lån och dålig kreditvärdighet ökar med 0,50 procentenheter.

Det är viktigt att inte se just dessa förändringar isolerat. Vi har under senaste året skrivit om andra förändringar av kapitalkraven som motiverar lägre företagsräntor och under sommaren har Riksbankens sänkning av reporäntan väsentligt minskat bankernas kostnader för att själva låna pengar. För att se vad som är en motiverad ränta idag för ett visst unikt företag krävs antingen en ränteanalys eller bankupphandling.

Sidor