VI VISAR VÄGEN FÖR ER SOM KOMMUN

Borgensavgifter för kommunala företag

Fundcurve hjälper kommuner att fastställa marknadsmässiga borgensavgifter. Här ser du några av kommunerna vi hjälpt.

Kontakta oss för offert
Borgensavgift - Rätt avgift

Borgensavgift för kommuner

Vad är en marknadsmässig avgift?
Vi vet - Kontakta oss för en offert.

När en kommun lånar ut, eller går i borgen för lån, till ett av kommunen ägt bolag bör kommunen ta ut en marknadsmässig avgift. Avgiften ska spegla den skillnad i kostnad som bolaget har för att finansiera sig med respektive utan koppling till kommunen. Avgiften syftar till att uppnå konkurrensneutralitet så att borgensåtagandet eller utlåningen är förenlig med gällande konkurrenslagstiftning.

Fundcurve analyserar vad som kan betecknas som en marknadsmässig borgensavgift i de fall kommunen går i borgen för lån som det kommunala dotterbolaget upptagit. Analysen bygger på en unik modell som simulerar skillnaden i villkor som en bank skulle erbjuda det kommunala bolaget och kommunen, genom att ta i beaktande exempelvis låntagarens kreditvärdighet och ställda säkerheter

Hör vad några av Sveriges största kommuner har att säga

Att fastställa och uppdatera borgensavgifter tar stora resurser i anspråk ute bland kommunerna. Tack vare Fundcurves unika modell finns nu ett kostnadseffektivt alternativ.

För Malmö Stad är det viktigt att säkerställa att lån och borgensavgifter vi ger till kommunala bolag inte medför någon otillbörlig konkurrensfördel för dem. På samma sätt ska avgifterna inte vara för dyra utan, så korrekt som möjligt, återspegla ett marknadsmässigt förhållande. Det har därför varit mycket värdefullt att låta en oberoende expert som Fundcurve analysera marknadsmässigheten i de transaktionerna.
Claes Ramel, Malmö Stad
Styrkan i Fundcurves modell är att den korrekt kan simulera bankernas prissättning med utgångspunkt i de kapitaltäckningskrav affärsbankerna lyder under enligt Baselregelverket. Det sparar våra kunder den tidskrävande processen att vid varje enskilt lånetillfälle inhämta priser för krediter med kommunal borgen respektive pantbrev från affärsbankerna. Särskilt som dessa priser inte alltid avspeglar marknadsmässiga förhållanden.
Björn Marksell, Norm Finanspartner